Palette

PHP rozšíření umožňující pokročilou manipulaci s obrázky, vytváření jejich miniatur a verzí.

K čemu Palette slouží a jak funguje?

Instalace a nastavení

1. Palette naistalujeme do projektu nejlépe pomocí composeru.

php composer.phar require pavlista/palette

2. Vytvoříme instanci služby Palette\Service, která zajišťuje přístup k funkcím Palette.

Třída má pouze jeden povinný parametr a to instanci třídy, která implementuje interface Palette\Generator\IPictureGenerator v Palette je již připravená implementace a to třída Palette\Generator\Server.

Argumenty Palette\Generator\Server jsou:

Vytvoření instance Palette by tedy mělo vypadat takto:

$generator = new Palette\Generator\Server(

  'files/thumbs', // storagePath
  'http://www.example.com/files/thumbs/', // storageUrl
  '/var/www/example.com/' // basePath
);

$palette = new Palette\Service($generator);
        

3. Vytvoříme a připravíme backend pro Palette

V umístění, které jsme si zvolily jako úložiště vygenerovaných variant (storagePath) je nutné vytvořit soubor palette-server.php (jméno může být libovolné), v kterém na instanci služby Palette (Palette\Service) zavoláme metodu serverResponse.

Kód souboru by měl vypadat například takto:

<?php
// !!! Zde je nutné implementovat získání již nakonfigurované instance služby Palette.
// Popřípadě ji vytvořit se stejným nastavením znovu. V tom případě ale pozor na zadávané cesty.
$palette->serverResponse();
        

4. Přesměrujeme neexistující soubory a adresáře na backend

V umístění, které jsme si zvolily jako úložiště nastavíme přesměrování všech neexistujících souborů a adresářů na vytvořený soubor s backendem.

Vzorové Nastavení v Apache

Do složky úložiště přidáme následující soubor .httacess:

#<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  #RewriteBase /
  RewriteCond %{ REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{ REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^.*$ palette-server.php [PT,L]
#</IfModule>
Vzorové Nastavení Nginx

Do sekce nastavení aktuálního serveru přidáme sekci:

location /files/thumbs/ {

  try_files $uri $uri/ /files/thumbs/palette-server.php$is_args$args;
}

Používání Palette

Varianty obrázku se tvoří ze zdrojového obrázku pomocí zápisu image query. Pomocí image query se určuje které všechny effekty a transformace chceme na obrázek použít a v jakém pořadí to má být.

Zápis Image Query

1) Image query začíná relativní nebo absolutní cestou k souboru zdrojového obrázku, po ní následuje znak @. Tato část image query nemusí být zadána, pokud již máme nějakým způsobem nastavené z kterého obrázku chceme vytvářet variantu.

Příklad: files/obrazek.png@

2) Po té následuje výčet filtrů které chceme na obrázek aplikovat. Jednotlivé filtry se oddělují znakem & nebo |

Příklad: files/obraze.png@Resize;100;200&Grayscale

Přehled jednotlivých filtrů s popisem a příklady je k nalezení zde.

3) Některé filtry používají parametry, pomocí kterých se nastavují další vlastnosti filtru. Tyto parametry oddělují pomocí středníku ;.

Příklad: files/obrazek.png@Resize;150&Grayscale&Contrast;-50

4) U některých parametrů filrů které jsou nepovinné, nebo mají defaultní hodnotu lze jejich vyplnění v query přeskočit pomocí střeníku.

Příklad: files/obrazek.png@Resize;150;;crop

Příklady reálného použití V PHP

Různé možnosti zápisu pro získání url adresy k obrázku zmenšeného na 150 x 120px:
/**
 * @var $palette Palette\Service
 */
echo $palette->getUrl('image.png', 'Resize;150;120');
echo $palette->getUrl('image.png@Resize;150;120');
echo $palette('image.png', 'Resize;150;120');
echo $palette('image.png@Resize;150;120');
Zápis složitějšího příkazu v image query:
/**
 * @var $palette Palette\Service
 */
echo $palette->getUrl('image.png', 'Resize;150;120');
echo $palette->getUrl('image.png@Resize;150;120');
echo $palette('image.png', 'Resize;150;120');
echo $palette('image.png@Resize;150;120');
Příklad zobrazení miniatury v základním PHP a HTML:
<img src='<?=$palette('image.png@Resize;150;120')?>' alt='Resized image' />

Důležité odkazy